>طراحی و ساخت کارخانه قطرونار توسط شرکت فارس ماشین با مدیریت مهندس کریمی  و افتتاح آن در شهرستان نی ریز