انتخاب مهندس کریمی بعنوان یکی از نخبگان صنعت استان در همایش بزرگ صنعت استان فارس سال ۹۸

انتخاب مهندس کریمی بعنوان یکی از نخبگان صنعت استان در همایش بزرگ صنعت استان فارس سال ۹۸

فهرست