تقدیر نامه از جشنواره خوارزمی

تقدیر نامه از جشنواره خوارزمی