دریافت لوح تقدیر از کمپانی اینترسان (این کمپانی در زمینه نفت , دارو و کشاورزی فعالیت میکند.)

دریافت لوح تقدیر از کمپانی اینترسان (این کمپانی در زمینه نفت , دارو و کشاورزی فعالیت میکند.)